IJsmeester Sake Bokma en voorzitter D.O.W Wieger Postma

                                  

                               IJsmeester Sake Bokma en voorzitter D.O.W Wieger Postma