Bestuursleden vanaf 1967

 


Logo ijsclub DoW

 

Bestuursleden D.O.W. vanaf 1967

 

Durk de Vries

1967

Jan van der Wal

1967 – 1987

Jan Althuis

1967 – 1978

Willem Tuinman

1967 – 1988

S Cazemier

1967 – 1969

J van Dam

1967 1969

Jan Bakker

1969 – 1996

Jan W Baarda

1969 – 1988

Jan Giesing

1969 – 1986

Jan de Vries

1969 – 1979

Folkert Oosterbos

1978 – 1979

Jan Rinsma

1979 – 2005

Lou Kodde

1981 – 2012

E.S. Buren

1981 – 1981

Minne Smid

1977 – 1988

Klaas de Vries

1988 – 2001

Gerrit W Baarda

1988 – 2001

Arend Doldersum

1988

Gerrit Jan Hiemstra

1988 – 1998

Alex van der Weide

1988 – 1998 2012 – 203

Ciska van er Weide

1998 – 2000

Coos Boomsma

1998- 2000

Wieger Postma

1996

Piet Siderius

2000 – 2007

Hendrik Giesing

2000

Clemence Braaksma

2001 – 2011

Sake Bokma

2003

Jan Boomsma

2005

Ysbrand Althuis

2009

Jolanda Douma

2001

Attie van der Let

2014

Jan Willem Bokma

2020

Jan Giesing

2020

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                                                  

 

                                                                                                  

                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Oprichting ijsclub D.O. W (De Oanhâlder Wint)

Ijsclub Menaam DOW web                              

 

      IJsclub D.O.W.  ( De Oanhâlder Wint) .

De ijsclub is opgericht op 29 mei 1967 met  de volgende bestuursleden:

D.S.  de Vries – S Cazemier – J van Dam  – J.Y. Althuis – J van der Wal en W Tuinman.

De contrubutie is dan:

a.. leden f 5,00  per jaar

b. aspirant leden f 3,50 per jaar

donateurs f 3,50 oper jaar

Het verenigings jaar loopt van 1 november t/m 31 oktober

De oprichtings vergadering voor een ijsclub te Menaldum  gehouden op maandag 29 mei 1967 om 19.30 uur in cafe Siderius te Menaldum.

Aanwezig zijn: leden van de voorbereidingscommissie t.w.  de heren L.Tj Algra – S Plat –

A Hiemstra – J Bakker – J.W. Baarda – E Schaaf – R Okkinga en L.H. Boerriger , alsmede

41 genodigden.

De voorzitter van de commissie, de heer L.Tj. Algra, opent de vergadering met een woord van welkom.

De aanhouder wint, is het spreekwoord  dat volgens  hem hier goed van toepassing is. 

Door de jaren heen  zijn er reeds  verschillende pogingen ondernomen om Menaldum aan een

ijsbaan te helpen. Doch  dit liep steeds weer vast. Soms  was het bij de aanvang  al mis; de laatste keer was de zaak bijna rond, doch toen bleek  uit grondonderzoekingen dat het terrein  niet geschikt was. Zo het er thans voorstaat lijkt de kans  van slagen groot. Hopelijk komt de ijsbaan  aanstaande winter gereed. Het gemeentebestuur  heeft ook  thans haar medewerking  toegezegd en een stuk land, aan de Orxmasingel, beschikbaar gesteld. Grondonderzoekingen  hebben al uitgewezen  dat hier een redelijke ijsbaan kan worden aangelegd.

Deze vergadering is thans  belegd om te komen tot een ijsclub.

De Commissie heet haar best gedaan en het is thans  aan de vergadering haar medewerking tot de oprichting te geven.Aan de hand van de presentielijst wordt de aanwezigen gevraagd of zij lid willen worden van de nieuwe vereniging. Alle aanwezigen geven zich op, zodat de vereniging start met 49 leden. Door de commissie zijn verschillende personen aangezocht voor een eventuele zitting in het bestuur. De keuze van de vergadering is echter vrij. Na de gehouden stemming blijkt dat zijn uitgebracht op: J.IJ. Althuis, 47 stemmen; D.S.de Vries, 38 stemmen; S. Cazemier, 40 stemmen; J. van der Wal, 42 stemmen; W. Tuinman, 45 stemmen;   en J. van Dam, 34 stemmen.

Betrokkenen verklaren hierop de benoeming te aanvaarden.

De vergadering gaat er hierna mee accoord dat de door de commissie ontworpen  statuten  in behandeling  worden genomen.

Op voorstel van de commissie wordt als naam gegeven: “De Oanhâlder Wint”.

Hierna worden de ontwerp-statuten artikelsgewijs behandeld.

De heer G. Cats informeert hoe de ijsclub de baan verkrijgt. De voorzirter van de commissie antwoordt dat het de bedoelingis, dat de ijsclub de baan het gehele jaar huurt van de gemeente.

Zomerdag kan zij dan het land eventueel weer onderverhuren, b.v. als gras of hooiland.

Op voorstel van de heer S. Cazemier wordt besloten  dat er op zondagen  en eerste kerstdag geen wedstrijden zullen worden gehouden, wel eventueel de baan open.

Na een opmerking door de heer W. Bakker wordt in artikel 6 een kleine aanvulling aangebracht.

De vergaderingkan zich verder volledig met het ontwerp vereningen.

Besloten wordt hierop de Koninklijke goedkeuring aan te vragen, terwijl tevens toestemming wordt verleend om eventuele door het Ministerie van Justitie gewenst redactiewijzigingen, die het beginsel niet raken, aan te brengen.

De voorzitter van de commissie van voorbereiding geeft hierna nog enige inlichtingen omtrent de ligging van de  ijsbaan, o.a. ten opzichte van de aangrenzende percelen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Notuelen van de (voortgezette ) ledenvergadering van de ijsclub “De Oanhâlder Wint” te Menaldum, op maandag 29 mei 1967, in cafe Siderius te Menaldum.

De voorzitter opent de vergadering en geeft hierna het woord aan de secretaris voor de notulen van de voorgaande vegadering. Deze worden na voorlezing onveranderd goed gekeurd.

Na nog enkele personen te hebben geantwoord op door deze gestelde vragen sluit de voorzitter deze vergadering met de opmerking aan het bestuur, dat de commissie van voorbereiding nog de nodige medewerking wil blijven verlenen en onder dankzegging  aan de aanwezigen voor de opkomst en de prettige besprekingen.

Historie

Heb je meer informatie of foto's mail neem dan contact met ons op.